8. Apr. 2020
You are here: Úvod|Servis
Servis PDF Tlačiť E-mail

Záručný a pozáručný servis hw je samozrejmosťou v ponuke služieb spoločnosti Profinesa. Zákazník je odbremenený od reklamácií hardwéru v autorizovaných servisných strediskách, dokonca v prípade potreby je spoločnosť Profinesa pripravená zapožičať náhradné zariadenie.

Celoslovenská sieť servisných strdísk ProfinesaZmluvný servis je ďalšou niektorými zákazníkmi žiadanou službou. Okrem cenového zvýhodnenia sú zazmluvnením zadefinované jasné pravidlá spolupráce ako je garancia reakčnej doby, pravidelnosť a obsah preventívnych prehliadok, konzultačné služby, zaškolenia a podobne. Zmluvný servis udržuje zákazníkové zariadenia a taktiež software v stave vysokej pripravenosti a odolnosti voči nestabilite a výpadkom, a umožňuje tak klientovi zamerať sa a vykonávať činnosti súvisiace s jeho predmetom podnikania.

Vzdialená správa je služba súvisiaca so zmluvným servisom. Umožňuje na diaľku (prostredníctvom internetu) rýchly zásah, konfiguráciu, analýzu a okamžité riešenie vzniknutých problémov hlavne v oblasti aplikácií , konfigurácií inteligentných IT zariadení alebo operačných systémov.

Softvérový a hardvérový audit je služba, ktorá nutne predchádza zmluvnéhu servisu. Jedná sa o zmapovanie aktuálneho stavu operačných systémov, softwérových aplikácií a hardwérovej infraštruktúry. Tento aktuálny stav je zdokumentovaný, posúdený z pohľadu bezpečnosti, spoľahlivej funkcionality a legality. Výsledkom je dokument obsahujúci minimálne a doporučené opatrenia.

Dátové a hlasové komunikácie sú taktiež dôležitou časťou podnikovej infraštruktúry. Spoločnosť Profinesa disponuje školenými pracovníkmi , ktorí realizujú inštalácie a montáže štrukturovaných kabeláží. Návrh a konfigurácie aktívnych prvkov, programovanie telefónnych ústrední, návrh a sprostredkovanie WAN sietí atď..

Dôležitým parametrom podnikového informačného systému je aj bezpečnosť.

Bezpečnosť informačných systémov býva mnohokrát u klientov zanedbávaná. Dáta vytvorené niekoľkými rokmi podnikania sú to najcennejšie čo podnikajúca spoločnosť vlastní. Ochrana dát proti strate, zneužitiu alebo napadnutiu vírusom nie je možné 100 percentne zabezpečiť, ale je možné toto nebezpečenstvo značne eliminovať. Existujú technické zariadenia a procesné opatrenia, ktoré bývajú jedinečné u každého klienta.

Najvyššia forma poskytovaných služieb je systémová integrácia. Zahŕňa všetky alebo niektoré vyžšie popisované služby avšak s ohľadom na súvislosti medzi nimi. Špecialisti spoločnosti Profinesa, ktorý majú pod kontrolou všetky súčasti informačného systému clienta, vedia optimalizovať pridávanie nových technických prvkov systému, s ohľadom na komplexnosť a efektívnu využiteľnosť v rámci neho.